header-background

InterLex

Подпомагане вземането на решения и обучение в областта на свързаното с интернет международно частно право

InterLex платформа

Включва три модула

Decision Support Module

Модул за подпомагане вземането на решения

Модулът за подпомагане вземането на решения е интерактивен експертен модул, който предлага на потребителите навигиран алгоритъм, в съответствие с релевантните разпоредби от законодателството и практиката, за да определи международната компетентност и/или приложимото право в конкретен граждански или търговски казус, включващ международен елемент. Архитектурата на системата се основава на база от знания, съставена от правила, моделиране на нормативни предписания и от модул за извеждане на логически изводи, който прилага правилата към специфични казуси и предоставя линкове към релевантни източници.

Безплатен достъп

Правно-информационен модул

Правно-информационният модул подпомага потребителите в намиране на правна информация в голяма колекция от европейски, национални и международни правни актове и съдебна практика в областта на международното частно право, както и коментари на признати експерти, статии от списания, насоки, авторски бележки и други теоретични и практически материали.

Безплатен достъп
Find Law Module
Training Module

Обучителен модул

Обучителният модул включва набор от обучителни инструменти в областта на международното частно право на Европейския съюз, които могат да бъдат използвани в учебни курсове, както и за самостоятелно обучение от студенти и магистрати. Той включва още както интерактивна визуализация на съдържание, така и практически упражнения. Модулът предоставя на лектори и преподаватели необходимите функционални инструменти и интерактивна среда за публикуване и свързване на собствени обучителни материали, например статии, коментари, лекции, насоки, отговори на въпроси, примерни тестове и пр.

Безплатен достъп

За проекта InterLex

InterLex е проект, съфинансиран от ЕС, който цели разработването на онлайн платформа, която да предоставя информация, помощ при вземането на решения и обучение в областта на международното частно право. Платформата е насочена към идентифициране на правната система, която е компетентна да разгледа даден спор и националното право, което е приложимо в конкретния казус, както и към намирането на релевантните правни материали.
laptop

Онлайн платформата InterLex предоставя:

  • - Свободен достъп до голяма колекция от европейски, национални и международни правни актове и съдебна практика в областта на международното частно право, както и експертни материали
  • - Услуга за подпомагане вземането на решения, насочена към юристи, но и свободно достъпна за студенти по право и граждани, и
  • - Набор от обучителни инструменти в областта на международното частно право за практикуващи юристи и студенти по право.

Очаквани резултати

Проектът цели постигане на следните резултати:

Да повиши:

юридическата компетентност на икономическите субекти и потребителите на дигиталната икономика

способностите на практикуващите юристи и на държавните органи на национално ниво да решават проблеми, свързани със съдебното сътрудничество и приложението на инструментите на Европейския съюз

осведомеността на представителите на законодателната и изпълнителната власт във връзка със съдебното сътрудничество

Да подобри знанията относно законодателството и съдебната практика, свързани със съдебното сътрудничество в областта на свързаното с интернет международно частно право

Да предостави на практикуващите юристи, във връзка с делата, свързани със съдебно сътрудничество, допълнителни специализирани знания и опит в тази област

Да допринесе за осигуряването на съответствие на правната рамка и разпоредбите, свързани със съдебното сътрудничество, с правото на ЕС и релевантната практика на Съда на ЕС

Партньори

Консорциумът InterLex включва членове от четири държави-членки на ЕС – Италия, България, Чехия и Германия.